Regulaminy Szkoleń

Drodzy Uczestnicy,

W zależności od wyboru oferty szkolenia, akceptujecie Państwo regulamin dotyczący danego szkolenia.

Regulamin Szkolenia Rozszerzonego (Praktycznego) znaduje się pod regulaminem Szkolenia Podstawowego. 

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

S  Z  K  O  L  E  N  I  A    P  O  D  S  T  A  W  O  W  E  G  O

§1
Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Lampart Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 127; 02-390, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504539, identyfikującą się numerem NIP 521 – 366 – 93 – 04.

Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)

Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)

Ustawie o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.

Uczestniku – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, uregulowanego w treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 1638)   prowadzonym przez Lampart Group S.A – zwanym dalej „szkoleniem podstawowym” lub „szkoleniem”.
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2015r. do odwołania.
 1. Organizatorem Szkolenia jest: LAMPART GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 127; 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000504539, identyfikującą się numerem NIP: 521-366-93-04.
 1. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 r., poz. 1638) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

 2. Organizator oświadcza, że organizowane przez niego szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 1. Informacje o Szkoleniu organizowanym przez LAMPART GROUP S.A. dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, w tym warunki uczestnictwa, terminy rozpoczęcia, zakres tematyczny i  harmonogram zajęć dostępne są na stronie www.zostandetektywem.pl, bądź przekazywane są osobom zainteresowanym uczestnictwem w Szkoleniu drogą elektroniczną za pośrednictwem: wiadomości e-mail , folderów, bądź ogłoszeń.
 1. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa obejmuje zagadnienia dotyczące:

       I.                  ochrony danych osobowych

       II.                 ochrony informacji niejawnych;

       III.                przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa;

       IV.                przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;

       V.                 detektywistycznych urządzeń technicznych.

 1. Szkolenie z zakresu tematów od I do IV trwa łącznie 50 godzin zajęć edukacyjnych, przy czym czas trwania godziny edukacyjnej wynosi 45 minut. Prezentacja detektywistycznych urządzeń technicznych, tj. tematu V, trwa 60 min i następuje po omówieniu zagadnień tematów III albo IV. Uczestnictwo osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa w szkoleniu z zakresu tematu V nie jest wymagane do uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia, określonego jako załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 1. Szkolenie odbywane w dniach określonych na stronie internetowej www.zostandetektywem.pl i trwa co najmniej przez trzy weekendy tj. w soboty oraz niedziele.

§ 3
Warunki uczestnictwa oraz warunki płatności

 1. Szkolenie odbywa się odpłatnie, aktualny cennik Szkolenia wskazany jest na stronie internetowej pod adresem www.zostandetektywem.pl.
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Szkoleniu następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.zostandetektywem.pl bądź drogą mailową na adres e-mail: emdsb3N6ZW5pYUB6b3N0YW5kZXRla3R5d2VtLnBs.
 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia rezerwacji szkolenia przez Organizatora oraz opłacenie należności za udział w Szkoleniu.
 1. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości minimum 500,00 zł (słownie:  pięćset złotych) Organizator potwierdzi przy pomocy korespondencji e-mail wpisanie zainteresowanej osoby na listę uczestników szkolenia, z jednoczesnym zobowiązaniem, że pełną kwotę kosztów szkolenia uiści nie później niż na 2 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 1. Organizator zastrzega, iż każdorazowa Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w szkoleniu. Za datę wpłaty zaliczki Organizator uznaje datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 1. Zawarcie umowy o udział w szkoleniu następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przesłania kwestionariusza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zostandetektywem.pl oraz dokonaniu wpłaty zaliczki – "wpisowego" w ciągu 48 godzin. Przez wpłatę zaliczki Organizator przyjmuje datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

 2. Brak uregulowania pełnej należności na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, będzie równoznaczny ze skreśleniem Uczestnika z list, co wiąże się z prawem potrącenia zaliczki – "wpisowego". W wyjątkowych przypadkach Organizator może  zaakceptować zapłatę w dniu szkolenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Organizatorem.

 3. Cena szkolenia obejmuje: udział w wykładach w roli słuchacza, elektroniczne materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Wszelkie inne koszty a w szczególności: zakwaterowania, dojazdu, parkingu oraz obiadu w czasie trwania szkolenia ponoszą jego Uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp Uczestnika do oprogramowania umożliwiającego odczytanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które zostaną rozesłane każdemu Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail po ukończeniu szkolenia. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego rozesłania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.

§ 4
Zmiana, odwołanie terminu szkolenia lub miejsca szkolenia  przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania, gdy uzasadniają to trudności organizacyjne lub brak wystarczającej liczby osób zgłaszających chęć uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.
 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:
 • zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
 • pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywają się zajęcia. O nowej lokalizacji szkolenia organizator poinformuje uczestników w najkrótszym możliwym czasie jednak nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana miejsca, w którym odbywa się szkolenie, w granicach tej samej miejscowości, nie może być podstawą do odstąpienia przez uczestnika od zawartej umowy. 
 1. Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu, miejsca lub odwołania szkolenia przesyłane będą na adres e-mail wskazany przez Uczestnika lub przekazywane będą drogą telefoniczną w najkrótszym możliwym terminie

§ 5
Rezygnacja ze szkolenia

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają skutek wobec Uczestników. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie,  zastosowanie mają podstawienia ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) – zwaną dalej „ustawą o prawach konsumenta”
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uczestnik z chwilą wysłania kwestionariusza za pośrednictwem strony internetowej www.zostandetektywem.pl oraz przesłaniem na rachunek bankowy kwoty co najmniej 500 zł oświadcza, iż został zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w szczególności został poinformowany o przez Organizatora o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 1. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno odpowiadać formie określonej w załączniku  nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, i należy je wysłać po wypełnieniu na adres e-mail : zgłoszenia@zostandetektywem.pl  lub listownie na adres siedziby Organizatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie w/w oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 1. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określonego w ust. 3.
 1. Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia w terminie
 • dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu kwoty w wysokości 20 % ceny całego szkolenia tj. 250 zł.
 • krótszym niż 7 dni  lub 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Organizatorowi przysługuje prawo do zachowania całości wpłaconej przez Uczestnika kwoty zaliczki tj. 500 zł.
 1. Wskazane w poprzedzającym ustępie warunki zwrotu zaliczki wynikają w szczególności z konieczności przygotowania sprzętu, materiałów szkoleniowych dla Uczestników, wynagrodzenia prowadzących szkolenie, amortyzacji sprzętu audio-wizualnego oraz kosztów związanych z poczęstunkiem dla Uczestników
 1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, umowę uznaje się za niezawartą.
 1. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

§ 6
Nieobecność na szkoleniu

 1. Uczestnik w każdym dniu szkolenia podpisuje listę obecności, którą udostępnia Organizator celem ustalenia godzin uczestnictwa Uczestnika w szkoleniu. Podpisana lista obecności stanowi podstawę do oceny, czy Uczestnik ukończył 50 godzin edukacyjnych szkolenia, wymaganych do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z zakresu tematycznego określonego w Rozporządzeniu.

 2. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej należności za szkolenie.
 1. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest odrobić dni, w których był nieobecny w następnym możliwym terminie szkolenia. W takim przypadku Organizator pobierze od Uczestnika kwotę 25 zł za każdą godzinę zajęć na których uczestnik był nieobecny. Kwota została określona na podstawie ilorazu ceny całego szkolenia (1 250 zł) oraz czasu trwania całego szkolenia (50h).
 1. Organizator dopuszcza 15 minutowe spóźnienie uczestnika na zajęcia,  w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut uczestnik jest obowiązany poinformować Organizatora o spóźnieniu jak również zapłacić kwotę 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia na której był nieobecny.

§ 7
Ochrona Danych Osobowych i własności intelektualnej

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika szkolenia jest firma LAMPART GROUP S.A. NIP: 521-366-93-04, prowadząca działalność w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 127.
 1. Dane osobowe Uczestnika szkolenia są archiwizowane i przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji zamawianej usługi. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 )
 1. Uczestnik szkolenia lub Zgłaszający się na szkolenie zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie danych kontaktowych.                  
 1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Organizatora lub osób prowadzących szkolenie (Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

 2. Utrwalanie przez Uczestnika przebiegu wykładów oraz innych treści, objętych prawami autorskimi za pomocą jakichkolwiek nośników zapisu audio-wizualnego bez zgody Organizatora jest zabronione.

 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej, a także przekazywane w ramach szkolenia mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Ze względu na specyfikę zawodu i stopień skomplikowania prowadzonych spraw, wszelkie decyzje, a w szczególności decyzję o charakterze prawnym czy finansowym podjęte na podstawie interpretacji tych treści przez Uczestnika szkolenia, podejmowane są na jego własną odpowiedzialność. 

§ 8
Przepisy końcowe

 1. Po zakończenie szkolenia każdy Uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające go do złożenia wniosku o wydanie licencji detektywa do Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
 1. Organizator nie weryfikuje czy osoby zgłaszające swój udział w szkoleniu spełniają ustawowe wymogi otrzymania licencji detektywa, procedują o wydanie licencji w sposób właściwy lub czy nie istnieją inne przesłanki mogące skutkować ewentualnością negatywnego rozpatrzenia ich wniosku przez organy upoważnione z mocy ustawy do wydania licencji detektywa, w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za jej nieuzyskanie przez uczestnika. 
 1. Organizator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestnika, a w szczególności, kiedy rzeczy te pozostawione są bez nadzoru w miejscu organizacji szkolenia.

 2. Organizator zakazuje wnosić na miejsce szkolenia przez jego Uczestników wszelkie niebezpieczne przedmioty, w tym w szczególności broni palnej i jej atrap, ostrych narzędzi, kajdanek lub innych przedmiotów o podobnym przeznaczeniu, urządzeń podsłuchowych oraz innych podobnych urządzeń zdolnych do rejestracji dźwięku lub obrazu,  mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub prywatności osób przebywających w miejscu organizacji szkolenia.
 1. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres Organizatora szkolenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

R E G U L A M I N

S Z K O L E N I A   P R A K T Y C Z N E G O

D L A

L I C E N C J O N O W A N Y C H   D E T E K T Y W Ó W

§1
Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o

Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Lampart Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 127; 02-390, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504539, identyfikującą się numerem NIP 521 – 366 – 93 – 04.

Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)

Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1638) wydanego na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. nr 12, poz. 110)

Ustawie o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.

Uczestniku – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Detektyw – osoba posiadająca ważną i niezawieszoną licencję detektywa, w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 2002 Nr 12, poz. 110).

Zgłaszający się na szkolenie / Zgłaszający / Osoba biorąca udział w szkoleniu – Kupujący lub Uczestnik biorący udział w szkoleniu lub wyrażający chęć uczestnictwa.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału dla osób będących detektywami w szkoleniu z zakresu praktycznych zagadnień związanych z czynnościami detektywistycznymi.
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2015 do odwołania.
 1. Organizatorem Szkolenia jest: LAMPART GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Grójeckiej 194 lok. 127; 02-390Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000504539, identyfikującą się numerem NIP: 521-366-93-04
 1. Informacje o niniejszym szkoleniu organizowanym przez LAMPART GROUP S.A., w tym warunki uczestnictwa, terminy rozpoczęcia, zakres tematyczny i  harmonogram zajęć dostępne są na stronie www.zostandetektywem.pl, bądź przekazywane są osobom zainteresowanym uczestnictwem w szkoleni drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail,  folderów, bądź ogłoszeń.

§2
Przedmiot szkolenia

 1. Przedmiotem niniejszego szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów czynności detektywistycznych poprzez symulację zdarzeń mogących mieć miejsce podczas świadczenia usług detektywistycznych oraz omówienie wybranych zagadnień.
 1. Organizator oświadcza, iż treści przekazywane osobom biorącym udział w szkoleniu oraz symulacje poszczególnych czynności detektywistycznych nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będą godzić w dobra osobiste zarówno osób biorących udział w szkoleniu jak i osób trzecich.
 1. Organizator zastrzega, iż w trakcie niniejszego szkolenia, nie będą prowadzone żadne czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych.
 1. Zakres szkolenia:
 • Działania Obserwacyjne – metody obserwacji, cele i typy obserwacji, fazy działań obserwacyjnych;
 • Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia obserwacji – opis sytuacji operacyjnej, pozyskiwanie informacji, rozpoznanie rejonu podjęcia figuranta, opis warunków obserwacji,  przygotowanie profesjonalnego szkicu sytuacyjnego, siły i środki techniki niezbędne do obserwacji, dobieranie ubioru operacyjnego;
 • Sposoby wykrywania obserwacji;
 • Sposoby komunikacji w grupie operacyjnej – wykorzystanie sprzętu łączności, nadawanie precyzyjnych komunikatów, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej i poznanie odruchów kierujących do wykonywania określonych czynności;
 • Poznanie możliwości dotarcia niezauważonym do miejsc trudno dostępnych;
 • Obsługa profesjonalnego sprzętu audio-video wykorzystywanego w celach operacyjnych;
 • Zajęcia praktyczne w terenie – wykorzystanie szyków obserwacyjnych, rozmieszczenie środków, podjęcie figuranta, podążanie za figurantem, przekazywanie figuranta, utrata figuranta, dokumentacja działań operacyjnych, obserwacja w ciągu dnia oraz porą wieczorowo-nocną:

- obserwacja piesza,

- obserwacja w komunikacji miejskiej - autobus, pociąg, metro itp.,

- obserwacja samochodowa,

- obserwacja w miejscach użyteczności publicznej - kina, restauracje, galerie handlowe,
urzędy itp.;

 • Sporządzanie dokumentacji z działań operacyjnych – tworzenie profesjonalnego raportu dla klienta z działań operacyjnych;
 • Po każdym dniu szkoleniowym profesjonalne omówienie działań operacyjnych – analiza zebranych danych i nauka wyciągania poprawnych wniosków.
 1. Szkolenie trwa co najmniej 32 godziny zegarowe. Przez 1 godzinę zegarową należy rozumieć 60 minut.  Szkolenie organizowane na przestrzeni 4 dni, tj. w ciągu dwóch następujących po sobie weekendów – w soboty i niedziele – po 8 godzin zegarowych dziennie.

§ 3
Warunki uczestnictwa oraz warunki płatności

 1. Szkolenie odbywa się odpłatnie, aktualny cennik Szkolenia wskazany jest na stronie www.zostandetektywem.pl.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest posiadanie przez uczestnika niezawieszonej licencji detektywa i ważnego prawa jazdy kat. B.
 1. Osoby biorące udział w szkoleniu, zobowiązane są do okazania licencji detektywistycznej oraz prawa jazdy. Odmowa okazania niniejszych dokumentów oznacza odmowę wzięcia udziału w szkoleniu. W niniejszej sytuacji, Organizator zachowuje prawo do całości wpłaconego wynagrodzenia tytułem opłaty za wzięcie udział w szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Celem wzięcia udziału w szkoleniu, Zgłaszający się wypełnia zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora – www.zostandetektywem.pl lub kieruje wiadomość e-mail pod adres zgłoszenia@zostandetektywem.pl. Wysłanie zgłoszenia lub wiadomości e-mail jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Organizator zastrzega, iż każdorazowa Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona i wynosi maksymalnie 9 (słownie : dziewięć) osób. O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 1. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia określonego w §3 ust. 4, potwierdzi Zgłaszającemu się jego rezerwację. Celem wzięcia szkolenia, Zgłaszający się, zobowiązany jest do:

6.1.   zapłaty kwoty zaliczki minimum 1850 zł – w terminie do 14 dnia przed planowanym terminie szkolenia.

6.2.   zapłaty pozostałej kwoty przysługującej Organizatorowi – w terminie do 7 dnia przed planowanym terminem szkolenia.

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia rezerwacji szkolenia przez Organizatora oraz opłacenie pełnej wysokości wynagrodzenia na rzecz Organizatora za udział w Szkoleniu.
 1. Zawarcie umowy o udział w szkoleniu następuje z chwilą wysłania przez Organizatora potwierdzenia wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora kwoty zaliczki.
 1. Brak uregulowania pełnej należności w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z list. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Organizator może  zaakceptować zapłatę w dniu szkolenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Organizatorem.

 2.  Cena szkolenia obejmuje.
 • 4 dniowe szkolenie praktyczne z elementami teorii (w grupach 6-9 osobowych);
 • Profesjonalną obsługę liczącą łącznie kilkanaście osób – instruktorzy, pozoranci;
 • Flotę samochodową do prowadzenia obserwacji samochodowej;
 • Bilety ZTM dla każdego uczestnika podczas trwania całego szkolenia;
 • Użyczenie środków łączności radiowej oraz innych narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy detektywa;
 • Ubezpieczenie OC dla każdego uczestnika podczas trwania całego szkolenia;
 • podatek VAT (23%).

  11. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikające z przejazdu komunikacją miejską, osób biorących udział w szkoleniu, bez prawidłowo skasowanego biletu. Przez pojęcie „prawidłowo skasowanego biletu”, należy rozumieć bilet Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wykonującego w imieniu m. st. Warszawy zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, któremu została nadana ważność w sposób określony w taryfie przewozowej, która została określona w załączniku do uchwały nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 52, poz. 1849 z późn. zm.) lub innej odpowiedniej uchwały jaka mogła ją zastąpić.

  12. Organizator wskazuje, iż wszelkiego rodzaju dokumentacja zdjęciowa, audio, video lub koordynacje GPS, które zostaną wykonane w toku prowadzonego szkolenia, mają charakter edukacyjny i zostaną wykonane tylko na potrzeby szkolenia. Wszelkie kopiowanie wyżej wymienionych materiałów jest zabronione.

  13. Cena szkolenia nie obejmuje: noclegów oraz posiłków podczas szkolenia. W trakcie szkolenia Organizator nie przewiduje przerw na posiłki innych niż te, które wynikają z okoliczności prowadzonych czynności szkoleniowych. Organizator dopuszcza możliwość organizacji przerwy celem spożycia posiłku w czasie szkolenia, po wcześniejszym uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami, jednakże wskazana przerwa nie przedłuża czasu szkolenia tj. planowanych 8 godzin zegarowych w trakcie 1 dnia szkolenia.

§ 4
Zmiana, odwołanie terminu szkolenia lub miejsca szkolenia  przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania, gdy uzasadniają to trudności organizacyjne lub brak wystarczającej liczby osób zgłaszających chęć uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.
 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje jedną ze wskazanych niżej dyspozycji dotyczących wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:

2.1.  zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

2.2.  zwrot wniesionej gotówka opłaty na wskazany prze Zgłaszającego rachunek bankowy

2.3    pozostawienie wpłaconych środków na rachunku bankowym Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, który odbędzie się w późniejszym terminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywają się zajęcia. O nowej lokalizacji szkolenia organizator poinformuje osoby biorące udział w szkoleniu w najkrótszym możliwym czasie jednak nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana miejsca, w którym odbywa się szkolenie, w granicach tej samej miejscowości, nie może być podstawą do odstąpienia od zawartej umowy. 
 1. Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu, miejsca lub odwołania szkolenia przesyłane będą na adres e-mail wskazany przez uczestnika lub przekazywane będą drogą telefoniczną w najkrótszym możliwym terminie.

§ 5
Rezygnacja ze szkolenia

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają skutek wobec Uczestników. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie,  zastosowanie mają podstawienia ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) – zwaną dalej „ustawą o prawach konsumenta”
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uczestnik z chwilą wysłania kwestionariusza za pośrednictwem strony internetowej www.zostandetektywem.pl oraz przesłaniem na rachunek bankowy kwoty co najmniej 1 850 zł oświadcza, iż został zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w szczególności został poinformowany o przez Organizatora o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 1. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno odpowiadać formie określonej w załączniku  nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, i należy je wysłać po wypełnieniu na adres e-mail : zgłoszenia@zostandetektywem.pl  lub listownie na adres siedziby Organizatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie w/w oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 1. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określonego w ust. 3.
 1. Rezygnacja Uczestnika (osoby biorącej udział w szkoleniu, Zgłaszającego się)  ze szkolenia w terminie
 • dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Uczestnik zachowuje prawo do żądania zwrotu całości wpłaconej kwoty tytułem wynagrodzenia dla Organizatora za organizację niniejszego szkolenia.
 • między 7 a 3  dniem przed rozpoczęciem szkolenia – Organizator zachowuje prawo do połowy kwoty wpłaconej zaliczki.   
 • krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Organizator zachowuje prawo do zachowania całości wynagrodzenia wpłaconego przez Uczestnika na poczet szkolenia.
 1. Wskazane w poprzedzającym ustępie warunki zwrotu zaliczki wynikają w szczególności z konieczności przygotowania sprzętu, materiałów szkoleniowych i taktycznych dla Uczestników, pozorantów, amortyzacji sprzętu, ewentualnego najmu pojazdów.
 1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, umowę uznaje się za niezawartą.
 1. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika

§ 6
Nieobecność i spóźnienia na szkoleniu

 1. Osoba biorąca udział w szkoleniu kwituje swoim podpisem na liście obecności swoje uczestnictwo w każdym dniu szkolenia. Lista obecności stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w treści którego wskazana ilość odbytych godzin szkolenia.
 1. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej należności za szkolenie.
 1. W przypadku nieobecności uczestnika na którymkolwiek dniu szkolenia, nie ma on możliwości odrobienia nieobecności.
 1. Uczestnik, który był nieobecny na którymkolwiek dniu szkolenia dostaje na koniec szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, pomniejszone o liczbę godzin na których był nieobecny.
 1. Organizator nie dopuszcza spóźnień na szkolenie.

§ 7
Sprzęt

 1. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przynieść na szkolenie własny sprzęt w postaci: kamery, aparatu, bądź innego urządzenia audio video.
 1. Organizator w wyjątkowych wypadkach, przewiduje możliwość udostępnienia sprzętu Uczestnikowi, który najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia poinformuje Organizatora o takiej konieczności.
 1. Podczas szkolenia Organizator udostępnia Uczestnikom szkolenia sprzęt łączności radiowej oraz samochody, które będzie wykorzystywane podczas realizacji zadań terenowych. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do korzystania do powierzonego im mienia według wskazówek i zaleceń Organizatora. W przypadku braku zastosowania się do zaleceń Organizatora w przedmiocie korzystania z powierzonego mienia, osoba biorąca udział w szkoleniu zostaje wykluczone z dalszego szkolenia bez prawa zwrotu przysługującego Organizatorowi wynagrodzenia.
 1. Każdy z Uczestników szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za zgubienie oraz wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku używania udostępnionego sprzętu.
 1. Uczestnik korzystający ze sprzętu Organizatora obowiązany jest do podpisania protokołów zdawczo odbiorczych przekazywanego mu sprzętu, przed objęciem w posiadanie określonych przedmiotów oraz przy ich zwrocie.
 1. Podczas szkolenia Organizator udostępnia Uczestnikom szkolenia sprzęt łączności, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zadań terenowych.
 1. Każdy z Uczestników szkolenia ponosi odpowiedzialność za zgubienie oraz wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku używania udostępnionego sprzętu łączności.

§ 8
Ochrona Danych Osobowych i własności intelektualnej

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika szkolenia jest firma LAMPART GROUP S.A. NIP: 521-366-93-04, prowadząca działalność w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 127.
 1. Dane osobowe Uczestnika szkolenia są archiwizowane i przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji zamawianej usługi. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji
  i przeprowadzenia szkoleniazgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 ).
 1. Uczestnik szkolenia lub kandydat na Uczestnika zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie danych kontaktowych.

 2. Utrwalanie przez Uczestnika przebiegu wykładów oraz innych treści, objętych prawami autorskimi za pomocą jakichkolwiek nośników zapisu audio-wizualnego bez zgody Organizatora jest zabronione.

 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej, a także przekazywane w ramach szkolenia mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Ze względu na specyfikę zawodu i stopień skomplikowania prowadzonych spraw, wszelkie decyzje, a w szczególności decyzję o charakterze prawnym czy finansowym podjęte na podstawie interpretacji tych treści przez uczestnika szkolenia, podejmowane są na jego własną odpowiedzialność. 

§ 9
Przepisy końcowe

 1. Na zakończenie szkolenia każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 2. Organizator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za rzeczy będące własnością osób biorących udział w szkoleniu a w szczególności, kiedy rzeczy te pozostawione są bez nadzoru w miejscu organizacji szkolenia. 
 1. Organizator zakazuje wnosić na miejsce szkolenia przez jego Uczestników wszelkie niebezpieczne przedmioty, w tym w szczególności broni palnej i jej atrap, ostrych narzędzi, kajdanek lub innych przedmiotów o podobnym przeznaczeniu, urządzeń podsłuchowych oraz innych podobnych urządzeń zdolnych do rejestracji dźwięku lub obrazu,  mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub prywatności osób przebywających w miejscu organizacji szkolenia.
 1. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres Organizatora szkolenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w przypadku osób będących konsumentami – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).